Онлайн анализ на ефективността

Информацията за поведението на вашите потенциални и реални клиенти може да бъде извлечена отвсякъде: от посещенията на Интернет сайта ви, от вашата Фейсбук страница, от рекламните ви кампании, от търсенията в Google. Активността и ангажираността на потребителите се проследяват и на тази база се взимат решения относно бъдещите стъпки за популяризиране на вашия бизнес.

Измерване на всичко

Възможността за събиране на достоверна и обективна информация чрез различните кампании и активности е основното предимство на дигиталния маркетинг. Тази възможност работи в полза на вашия бизнес и може да бъде превърната във ваше базисно конкурентно предимство.

Онлайн анализът на информацията за клиентите ви е маркетинг инструментът, който пести време, усилия и пари. Необходимо е добро познаване на различните рекламни канали и тяхната ефективност. Онлайн анализът и съпоставянето (корелацията) на данните е основа за разработването на стратегиите и кампаниите на вашето цялостно представяне в Интернет пространството.

Онлайн анализът на всички данни: демографски и социален статус, интереси и поведение на вашите клиенти, има една основна цел – да прецизира максимално похарчените за реклама средства и да увеличи броя на клиентите и продажбите ви.

Онлайн Анализи

Измерване на всичко

Още в етапа на маркетинг планирането се прави оценка на популярността на вашия продукт или услуга, както и на конкурентната среда. Този първоначален онлайн анализ дава информация за това, кои са подходящите канали за комуникация с вашите целеви групи. Така се постига максимална ефективност с минимални средства. Това не е всичко. В хода на работата се извършват периодични маркетингови онлайн анализи за оценка на кампаниите, които служат за внасяне на корекции или за наблягане на някои особено успешни канали за онлайн реклама и тактики за привличане на клиенти.

За разлика от стандартните рекламни канали – печатна реклама, радио, телевизия, реклама на мястото на продажбите, при онлайн рекламата всичко е много ясно, с конкретни и достоверни данни за ефекта от всяка дейност.

Онлайн Анализи

Систематизирана информация

Събирането на систематизирана информация от запитванията през интернет и в офиса ни насочи към корекции в сайта, с които увеличихме броя на посетители на уеб сайта и клиентите на фирмата.

Онлайн Анализи

Всичко или нищо

Ефекта от правилното представяне пребърна поведението на посетителите на сайта и да ги превърна в пациенти.

Онлайн Анализи

Всичко в едно

Един от принципите на нашата работа е, че само прецизното измерване може да е основа за правилни решения.

Онлайн Анализи

Труден избор

Тествахме различни рекламни канали, които ни дадоха информация за това, кой е най-подходящият начин за развитието на дигиталния маркетинг на Black Market.